BEGRIPPEN

STARTPAGINA VOORWOORD NOTITIES BEGRIPPEN TWEEDE FASE

 

 

arb01

arbeidsmarkt

ruime arbeidsmarkt

krappe arbeidsmarkt

aanzuigeffect

ontmoedigingseffect

arbeidsplaatsen

flexibiliteit van arbeid

formele arbeid

informele arbeid

arb02

beroepsbevolking

werkzame beroepsbevolking

werkloze beroepsbevolking

werkloosheidspercentage

beroepsgeschikte bevolking of potentiŽle beroepsbevolking

bruto participatiegraad of bruto deelnemingspercentage

netto participatiegraad of netto deelnemingspercentage

arb03

werkzame beroepsbevolking

arbeidsvolume

arbeidsjaar

p/a-ratio

deeltijdfactor

arb04

conjuncturele werkloosheid

kwantitatieve structurele werkloosheid

kwalitatieve structurele werkloosheid

frictiewerkloosheid

seizoenwerkloosheid

arb05

werkloosheid in de EMU

ink01

centraal akkoord

collectieve arbeidsovereenkomst

prijscompensatie

initiŽle loonstijging

incidentele loonstijging

ink02

brutoloon

nettoloon

wig

werknemerswig

werkgeverswig

gemiddelde heffingsdruk

ink03

primair inkomen

secundair inkomen

tertiair inkomen

ink04

personele inkomensverdeling

personele vermogensverdeling

Lorenzcurve

nivellering

GinicoŽfficiŽnt            

ink05

categoriale inkomensverdeling

arbeidsinkomensquote

kapitaalinkomensquote

ink06

loonruimte

loonmatiging

ink07

arbeidsproductiviteit

productiewaarde

werkgelegenheid

ink08

indexcijfer

prijsindexcijfer

enkelvoudige of partiŽle prijsindexcijfers

samengesteld prijsindexcijfer

consumentenprijsindex

wegingsfactoren

budgetonderzoek

indexcijfer nominale loon

nominale loonstijging

indexcijfer reŽle loon

reŽle loonstijging

con01

Wetten van Gossen

Schema van Menger

con02

individuele vraag

collectieve vraag

vraaglijn

verschuiving langs de vraaglijn

verschuiving van de vraaglijn

con03

prijselasticiteit van de vraag

prijsinelastische vraag

noodzakelijke goederen

prijselastische vraag

luxe goederen

con04

elasticiteit en omzet

con05

elasticiteit: prijsafzetlijn en omzetlijn

con06

kruiselingse prijselasticiteit van de vraag

con07

Wet van Engel

Engelkrommen

inkomenselasticiteit van de vraag

normale goederen

noodzakelijke goederen

luxe goederen

inferieure goederen

substitutie-effect

inkomenseffect

con08

segmentelasticiteit

puntelasticiteit

pro01

investeren

breedte-investeringen

diepte-investeringen

produceren

arbeidsdeling

arbeidsproductiviteit

pro02

bedrijfskolom

integratie

differentiatie

parallellisatie

specialisatie

pro03

schaalvergroting

constante schaalopbrengsten

toenemende schaalopbrengsten

schaalvoordelen

afnemende schaalopbrengsten

schaalnadelen

pro04

primaire sector

secundaire sector

tertiaire sector

quartaire sector

principaal-agentrelaties

eenmanszaak

vennootschap onder firma (vof)

besloten vennootschap (bv)

naamloze vennootschap (nv)

pro05

toegevoegde waarde (productiewaarde)

marktwaarde (omzet)

binnenlands of nationaal product

binnenlands of nationaal inkomen

pro06

totale opbrengst

gemiddelde opbrengst

marginale opbrengst

pro07

Wet van de toe- en afnemende fysieke meeropbrengst

pro08

constante kosten

variabele kosten

totale kosten

gemiddelde kosten

marginale kosten

pro09

maximale totale winst

minimale kostprijs

maximale opbrengst

maximale afzet

pro10

individuele aanbod

collectieve aanbod

aanbodlijn

verschuiving langs de aanbodlijn

verschuiving van de aanbodlijn

pro11

prijselasticiteit van het aanbod

prijselastisch aanbod

prijsinelastisch aanbod

goe01

markt

marktvorm

volkomen concurrentie

hoeveelheidsaanpasser

monopolie

prijszetter

monopolistische concurrentie

oligopolie

goe02

evenwichtsprijs

evenwichtshoeveelheid

collectieve vraaglijn

collectieve aanbodlijn

verschuiving van de vraaglijn

verschuiving van de aanbodlijn

goe03

minimumprijzen

prijsverhogende belastingen

prijsverlagende subsidies

goe04

volkomen concurrentie

prijsnemer

goe05

monopolie

prijszetter

prijsdiscriminatie

prijsdifferentiatie

punt van Cournot

punt van Lerner

goe06

monopolistische concurrentie

productdifferentiatie

goe07

oligopolie

prijzenoorlog

kartelvorming

mededingingsbeleid

marketingmix

prijsstarheid

 

goe08

differentiŽren

gel01

directe ruil of ruil in natura

indirecte ruil

transactiekosten

geld

chartaal geld

giraal geld

functies van geld

nominale waarde

intrinsieke waarde

reŽle waarde

gel02

inflatie

bestedingsinflatie

kosteninflatie

geldontwaarding

koopkrachtverlies

intertemporele ruil

nominale rente

reŽle rente

deflatie

bestedingsdeflatie

kostendeflatie

ban01

vermogensmarkt

geldmarkt

kapitaalmarkt

normale rentestructuur

omgekeerde rentestructuur

ban02

effectenbeurs

aandelen

obligaties

rendement

risicopremie

optiebeurs

optie

calloptie

putoptie

ban03

De Nederlandsche Bank (DNB)

Economische en Monetaire Unie (EMU)

Europese Centrale bank (ECB)

ban04

bedrijfseconomisch toezicht

structuurtoezicht

toezicht op cultuur en gedrag

ban05

rentebeleid

geldhoeveelheidbeleid

ban06

Europees monetair beleid

open markttransacties

basis-herfinancieringstransacties

langerlopende herfinancieringstransacties

permanente faciliteiten

marginale beleningsfaciliteit

depositofaciliteit

kasreserveverplichtingen

nulondergrens ('zero lower bound')

effectieve ondergrens ('effective lower bound')

monetaire verruiming ('quantitative easing')

liquiditeitsval ('liquiditytrap')

ove01

collectieve sector

allocatiefunctie

verdelingsfunctie

stabiliseringsfunctie

zuiver-collectieve goederen

quasi-collectieve goederen

merit-goederen

demerit-goederen

ove02

belastingen

directe belastingen

indirecte belastingen

niet-belastingmiddelen

rechtvaardigheidsbeginsel

doelmatigheidsbeginsel

profijtbeginsel

collectieve lasten

collectieve lastendruk

afwentelen

ontduiken

ontwijken

Laffercurve

ove03

overheidsbestedingen

overdrachtsuitgaven

levensloop

ove04

begrotingssaldo

financieringssaldo

EMU-schuld

EMU-schuldquote

EMU-saldo

EMU-financieringsquote

 

ove05

klassiek begrotingsbeleid

gulden financieringsregel

conjunctureel begrotingsbeleid

anticyclische begrotingspolitiek

structureel begrotingsbeleid

trendmatige begrotingsbeleid

ove06

monetaire financiering

neutrale financiering

ove07

negatieve externe effecten

duurzame ontwikkeling

marktconforme maatregelen

niet-marktconforme maatregelen

ove08

boxenstelsel

schijventarief

progressief belastingstelsel

gemiddelde heffingsdruk

marginale heffingsdruk

inflatiecorrectie

ove09

sociale voorzieningen

sociale verzekeringen

werknemersverzekeringen

werkgeversverzekeringen

verzekeren

waardevaste uitkeringen

welvaartsvaste uitkeringen

i/a-ratio

inactieven

actieven

omslagstelsel

kapitaaldekkingsstelsel

ove10

economische orde

vrije ruilverkeershuishouding

centraal geleide volkshuishouding

ove11

economische politiek

doeleinden van economische politiek

instrumenten van economische politiek

bui01

Wet van Ricardo

vrijhandel

protectie

motieven voor protectie

vormen van protectie

 

bui02

betalingsbalans

lopende rekening

materieel saldo

dekkingspercentage

importquote

exportquote

ruilvoet

ruilvoetverslechtering

ruilvoetverbetering

 

bui03

wisselkoers

flexibele wisselkoersen

appreciatie

depreciatie

vaste wisselkoersen

revaluatie

devaluatie

spilkoers

bandbreedte

interventiekoers

trilemma monetaire politiek

 

bui04

invoerelasticiteit

uitvoerelasticiteit

importwaarde

exportwaarde

bui05

vormen van economische integratie

Economisch Monetaire Unie

bui06

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

World Trade Organisation (WTO)

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

bui07

debt-service ratio

ruilvoetverslechtering

bilaterale hulp

multilaterale hulp

nat01

binnenlands inkomen

nationaal inkomen

nat02

nationaal inkomen

objectieve methode

subjectieve methode

nominaal nationaal inkomen

reŽel nationaal inkomen

nat03

vraagfactoren

effectieve vraag

gezinsconsumptie

bedrijfsinvesteringen

overheidsbestedingen

export

aanbodfactoren

productiecapaciteit

arbeid

kapitaal

natuur

arbeidsproductiviteit

kapitaalproductiviteit

nat04

onderbesteding

overbesteding

bestedingsevenwicht

natuurlijke werkloosheid

loonstarheid

inverdieneffecten

multipliereffect

inkomenslekken

loon-prijsspiraal

stagflatie

uitverdieneffecten

nat05

conjuncturele ontwikkeling

structurele ontwikkeling

onderbesteding

overbesteding

bestedingsevenwicht

conjunctuurcyclus

anticyclisch begrotingsbeleid

automatische stabilisatoren

nat06

middelen

bestedingen

Staat van middelen en bestedingen

nationaal spaarsaldo

bedrijfsinvesteringen

overheidsbestedingen

 

nat07

economische kringloop

nationale rekeningen

macro-economische identiteiten

inkomensidenteit

spaaridentiteit

nationaal spaarsaldo

nationale spaaroverschot

nationaal spaartekort

nat08

klassieke leer

Wet van Say

kritiek Keynes

mod01

modellen

analytische modellen

beslissingsmodellen

voorspellingsmodellen

 

mod02

conjunctureel basismodel

conjuncturele werkloosheid

inkomensevenwicht

inverdieneffecten

multipliereffect

inkomenslekken

bestedingsevenwicht

knelpuntfactor

structurele werkloosheid

 

mod03

pijlenschema arbeidsmarkt

 

mod04

pijlenschema rentebeleid

 

mod05

pijlenschema collectieve lasten

 

mod06

pijlenschema betalingsbalans

 

mod07

pijlenschema bestedingen

var01

schaarste

opofferingskosten

welvaart in enge zin

welvaart in ruime zin

brede welvaart

maatschappelijke welvaart

welzijn

 

var02

zijnsoordelen

waarderingsoordelen

 

var03

micro-economie

meso-economie

macro-economie

var04

investeren

breedte-investeringen

diepte-investeringen

produceren

maatschappelijk verantwoord ondernemen

duurzaam produceren

consumeren

normale goederen

noodzakelijke goederen

luxe goederen

inferieure goederen

var05

consumentisme

var06

Centraal Planbureau (CPB)

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Sociaal-Economische Raad (SER)

Stichting van de Arbeid (STvdA)

 

pdf01

meeliftersgedrag of freeridergedrag

opbrengstenmatrix

dominante strategie

geloofwaardige zelfbinding

collectieve dwang

 

pdf02

prijselasticiteit van de vraag

segmentelasticiteit

puntelasticiteit

elastische vraag

inelastische vraag

kruiselingse elasticiteit

inkomenselasticiteit

 

pdf03

totale opbrengst

totale kosten

totale winst

maximale winst

break-evenanalyse

break-evenafzet

break-evenomzet

 

pdf04

consumentensurplus

koopbereidheid of betalingsbereidheid

producentensurplus

verkoopbereidheid of leveringsbereidheid

totale surplus

Pareto-optimale situatie

welvaart in enge zin

welvaart in ruime zin

Harberger driehoek

Werkgeverssurplus

Werknemerssurplus

 

pdf05

gemeenschappelijk landbouwbeleid

markt- en prijsbeleid

prijssubsidies

garantieprijzen of interventieprijzen

drempelprijzen of referentieprijzen

uitvoersubsidies

invoerheffingen

inkomensbeleid

inkomenstoelagen

 

pdf06

prijsverhogende belastingen

belastingheffing met een vast bedrag

belastingheffing met een bepaald percentage

prijsverlagende subsidies

subsidieverlening met een vast bedrag

subsidieverlening met een bepaald percentage

 

pdf07

bedrijfstakevenwicht

individuele aanbodlijn

shut-down point

 

pdf08

gevangenendilemma of prisoners dilemma

simultaan spel

opbrengstenmatrix

dominante strategie

methode van de 'best response'

gedomineerde strategie

Nash-evenwicht

geloofwaardige zelfbinding

eenmalig gevangenendilemma

herhaald gevangenendilemma

tit-for-tat

seksegevecht of battle of the sexes

enkelvoudig evenwicht

meervoudig evenwicht

verzonken kosten

specifieke investering

berovingsprobleem

sequentieel spel

opbrengstenboom

 

pdf09

Europees Monetair Beleid

geldhoeveelheidbeleid

rentebeleid

open markttransacties

herfinancieringstransacties

'fine-tuning'-instrumenten

structurele geldmarkttransacties

permanente faciliteiten

marginale beloningsfaciliteit

depositofaciliteit

kasreserveverplichtingen

 

pdf10

levensloop

levensfasen

intertemporele ruil

groene druk

grijze druk

demografische druk

 

pdf11

interne kosten of private kosten

externe kosten of negatieve externe effecten

sociale kosten of maatschappelijke kosten

marktfalen

milieubeleid

 

pdf12

risico

risico-avers

verzekeren

sociale verzekeringen

particuliere verzekeringen

acceptatieplicht

premiedifferentiatie

risicoselectie

asymmetrische of ongelijke informatie

marktimperfecties of marktonvolkomenheden

moreel wangedrag of moral hazard

eigen risico

goede en slechte risico's

averechtse selectie

transactiekosten

collectieve dwang

 

pdf13

Wet van Ricardo of Wet van de comparatieve kosten

 

pdf14

internationale handel

vrijhandel

protectie

invoerrecht

consumptie-effect

protectie-effect

fiscaal-effect

outsourcing en offshoring

insourcing en reshoring

 

pdf15

Europees Monetair Stelsel

wisselkoersen

spilkoers

interventiekoersen

bandbreedte

appreciatie

depreciatie

revaluatie

devaluatie

 

pdf16

wet van de toe- en afnemende fysieke meeropbrengst

productiefunctie

productiefactoren

factorproductiviteit

schaalvergroting

constante schaalopbrengsten

toenemende schaalopbrengsten (schaalvoordelen)

afnemende schaalopbrengsten (schaalnadelen)

 

pdf17

budgetlijn

opofferingskosten of alternatieve kosten

intertemporele ruil

tijdsvoorkeur

 

pdf18

opofferingskosten of alternatieve kosten

 

pdf19

eindwaarde

beginwaarde of contante waarde

 

pdf20

principaal-agentrelatie

asymmetrische informatie

berovingsprobleem

specifieke investering

verzonken kosten

 

pdf21

Keynesiaanse kruis

inkomensevenwicht

inverdieneffecten

multipliereffect

inkomenslekken

bestedingsevenwicht

IS-curve

MB-curve

monetaire beleidsregel

output gap

GA-curve

IS-MB-GA-model

economische scholen

klassieken

Keynesianen

monetaristen